Zespół

Zarząd SpółkiUnknown

Konrad Nowacki
Prezes Zarządu

Magister ekonomii i zarządzania, z bankowością inwestycyjną związany od ponad 19 lat poprzez pracę w instytucjach finansowych m. in. w Centrali PKO Banku Polskiego SA.

Absolwent studium podyplomowego w zakresie Europejskiego Prawa Bankowego Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Prawnych.

Dla spółek doradczych pozyskał imienną akredytację PARP w zakresie organizowania zewnętrznych źródeł finansowania.

W ramach projektów inwestycyjnych prowadzi wykłady i indywidualne konsultacje dla przedsiębiorstw polskich i niemieckich w zakresie możliwości inwestycyjnych w Polsce współpracując z Bankiem Sparkasse oraz Niemiecko-Polskim Biurem Koordynacji przy Sparkasse.

Na zasadach partnerskich współpracuje z rzecznikiem prasowym parlamentu hamburskiego w zakresie wprowadzania polskich produktów na rynek niemiecki i pozyskiwania inwestorów zagranicznych.

Jest właścicielem ponad 7 spółek w Europie, ale przede wszystkim wspiera doradczo w ramach BWC polskie przedsiębiorstwa. Jest założycielem First Class Lodge w Zurychu.

Sylwia Nowacka
Dyrektor Generalna

Od 2007 r. pracowała jako dyrektor finansowy zarządzając finansami 4 spółek
w grupie. Nadzoruje i kontroluje bezpośrednio projekty inwestycyjne oraz koordynuje pracą zespołów analitycznych. Wdrażała nowe systemy zarządzania finansami.

Jako Dyrektor Generalny nadzoruje pracę całego zespołu Zurich Berlin Warsaw Consulting, w tym doradców, analityków i pośredników. Współpracuje
w imieniu spółki z licznymi Instytutami i Uczelniami na płaszczyźnie biznesowej, wdraża nowe rozwiązania biznesowe, wprowadza innowacyjne rozwiązania problemów, angażuje się w pomoc charytatywną dla osób ubogich.

Firma pod jej kierownictwem zrealizowała kilkaset projektów pozyskując dla swoich Klientów dotacje UE na m.in. innowacyjne inwestycje, prace B+R, Centra B+R, ochronę środowiska, OZE. Zdobywała doświadczenie zawodowe w temacie finansowania inwestycji z funduszy unijnych od 2005 r. Prowadziła liczne konferencje i seminaria oraz jest autorem wielu publikacji w ramach literatury fachowej dla wielu czasopism i gazet.

Mariola Czuryszkiewicz 
Dyrektor ds. Inwestycji UE

Od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w pozyskiwaniu dofinansowania unijnego na innowacyjne przedsięwzięcia realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe koncerny, platformy technologiczne i wielostronne partnerstwa naukowe, co przełożyło się na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zasad i procedur finansowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nadzoruje pracę zespołów pozyskujących i rozliczających dotacje publiczne na poziomie krajowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zasad rozliczania projektów, zasad sprawozdawczości oraz dostępnych form wsparcia i zasad planowania projektów.

Monika Bogdzevič

Menadżer ds. strategii PR

Unknown

Doświadczona, profesjonalna i strategicznie planująca działania w ZBWC.

Magister zarządzania (Politechnika im. Giedymina w Wilnie) i językoznawstwa ogólnego (Uniwersytet Wileński). Obecnie również doktorantka językoznawstwa kognitywnego (Uniwersytet Wileński).

Od kilku lat specjalizuje się w content marketingu i inbound marketingu, jak też planowaniu i wdrażaniu strategii PR.

Eksperci Strategiczni Zurich Berlin Warsaw Consulting 

wsparcie zarządu spółki w negocjacjach krajowych i międzynarodowych

Unknown

Adam Poniatowski

Ekspert Strategiczny ZBWC

Absolwent SGH oraz podyplomowych studiów Prawa Europejskiego organizowanych przez LA. Lektor i wykładowca na kilkudziesięciu kursach i seminariach poświęconych rozliczeniom w HZ. Autor i współautor wielu rozwiązań, które przyczyniły się do wzrostu absorpcji funduszy UE. Specjalista w ocenie transakcji handlu zagranicznego, expert w dziedzinie wykrywania fałszerstw w dokumentach bankowych.

 PKO Bank Polski SA Centrala, Warszawa VIII-XII 2015, Ponad 25 lat doświadczenia pracy w bank, w ty ponad 21 lat Dyrektor departamentu handlu zagranicznego w Centrali banku.

 • analiza ryzyka wysokokwotowych transakcji trade finance oraz proponowanie rozwiązań ograniczających lub eliminujących stwierdzone ryzyka;
 • analiza transakcji trade finance noszących znamiona transakcji podejrzanych albo przestępczych
 • projektowanie transakcji szczególnie skomplikowanych lub wysokokwotowych
 • analiza rynkowych trendów i rozwiązań w zakresie zastosowania produktów trade finance i supply chain finance oraz proponowanie rozwiązań usprawniających w danym zakresie
 • przygotowywanie, realizacja i optymalizacja efektywności wdrożeń projektów z zakresu produktów finance trade
 • monitorowanie jakości procesów
 • członek Zespołu przygotowującego prawne i operacyjne aspekty działania oddziału korporacyjnego w Niemczech

Za pracę na rzecz środowiska bankowego odznaczony Odznaką Honorową ZBP oraz Medalem za Zasługi dla Bankowości.

Wojciech Pykało

Ekspert Strategiczny ZBWC

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik wielu szkoleń z zakresu bankowości, w tym zagranicznych, m.in. USA, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Danii i Irlandii.

Przez 26 lat związany z bankowością, gdzie przeszedł pełną ścieżkę kariery do szczebla Dyrektora Oddziału Regionalnego.

Ostatnie 13 lat związany z bankowością korporacyjną, początkowo jako pełnomocnik ds. utworzenia Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Warszawie, a następnie jako Dyrektor. Odpowiedzialny za pozyskanie i strukturyzację największych klientów i transakcji w Polsce, w tym w formule Project Finance. Odpowiedzialny za obsługę klientów z większości branż obszaru komercyjnego, jak również deweloperskiego, samorządowego i budżetowego.

Odznaczony Medalem za zasługi dla Bankowości.

Jerzy Chruściel

Ekspert Strategiczny ZBWC

Ponad 20 lat doświadczenia związanego z obsługą przedsiębiorstw w największym polskim banku:

 1. obsługa klientów
 2. kierownik zespołu w Oddziale Regionalnym Banku, odpowiedzialnego za obsługę strategicznych klientów zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego, w tym uczestnictwo w pracach Komitetu Kredytowego Oddziału Regionalnego
 3. Ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Kredytowego w Wydziale Oceny Klientów Korporacyjnych w Centrali Banku.

Opiniowanie wniosków klientów, dotyczących:

 • kredytów inwestycyjnych w kwotach od kilkuset milionów do kilku miliardów złotych
 • fuzji i przejęć przedsiębiorstw
 • wykupów menedżerskich
 • inwestycji infrastrukturalnych w dużej skali (lokalne wodociągi, spalarnie odpadów i in.)
 • inwestycji typu „green field” – zbudowanie od podstaw nowego podmiotu gospodarczego
 • inwestycji deweloperskich

Od ponad dwudziestu lat aktywny inwestor giełdowy.

Doradcy-eksperci

Unknown-1

Jacek Mizera

W latach 2002-2004 pracownik księgowości, działu ekonomicznego.

Od 2005 r. związany z funduszami europejskimi.

W latach 2005-2010 Pracownik Instytucji Wdrażających (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Członek Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych w Instytucjach Pośredniczących i Wdrażających. Współautor publikacji ewaluacyjnych projektów.

W latach 2010-2016 zajmował się kontrolą rozliczania projektów inwestycyjnych na zlecenie Narodowego Centrum Badań Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwa Gospodarki jako pracownik Fundacji Fundusz Współpracy na stanowisku Głównego Analityka.  Posiada doświadczenie z zakresu przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i oceny projektów inwestycyjnych, w tym analiz finansowych przedsiębiorstw, rachunków opłacalności inwestycji, a także wyceny przedsiębiorstw.

Joanna Nowacka

Absolwentka Pedagogiki, ukończyła Wyższą Szkołę Edukacji Europejskiej.  Sprawuje pieczę nad gdyńskim oddziałem ZBWC. Z firmą związana od 10 lat. Skutecznie doradza każdej firmie w ramach programów inwestycyjnych i badawczo rozwojowych. Prowadzi również szkolenia indywidualne jak i grupowe.

Doświadczenie zdobywała pracując wcześniej w spółkach doradczych.

Ewelina Przybylska

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Od ponad 7 lat skutecznie doradza klientom w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje
i prace badawczo-rozwojowe. Szybko i skutecznie określa możliwości finansowania inwestycji. Prowadzi skuteczne działania marketingowe, nadzoruje działania marketingowe oraz ich skuteczność. Prowadzi spotkania z przedsiębiorstwami, przygotowuje założenia do naszych Konferencji i szkoleń.

Tomasz Zorii

Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania inwestycjami, kierowaniem zespołami usługowo-produkcyjnymi.

Prowadzi aktywne doradztwo biznesowe w zakresie inwestycji oraz badań rozwojowych. Prelegent spotkań biznesowych.

Skuteczny i profesjonalny negocjator, jak i ekspert planów inwestycyjnych

Zespół analityczny tworzy 47 wysoko wyspecjalizowanych analityków branżowych.W zależności od tematu inwestycji lub badań rozwojowych ustalamy i zapewniamy Klientowi fachowego analityka prowadzącego.

Centrum analityczne tworzy zespół specjalistów i ekspertów wywodzących się z polskich i zagranicznych prestiżowych instytucji finansowych. Są to absolwenci wydziałów finansowych wiodących uczelni z Polski i Europy zachodniej.

Głównym zadaniem centrum analitycznego jest:

 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE oraz konsultacje przy realizacji dofinansowanych inwestycji i rozliczaniu dotacji unijnych
 • opracowanie analiz finansowo-ekonomicznych
 • analiza rynków zbytu towarów i usług zagranicą
 • sporządzanie biznesplanów pod kredyty inwestycyjne i new connect
 • współpraca z instytucjami leasingowymi i bankami w celu pozyskania zewnętrzenego źródła finansowania inwestycji
 • sporządzanie studiów wykonalności, analiz i prognoz finansowych, raportów, zestawień i sprawozdań analizy rynków zbytu
 • przygotowanie wstępnych analiz oraz zestawień finansowych dla inwestorów indywidualnych