woj. śląskie – Harmonogram konkursów na rok 2015

Zarząd Województwa dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków przewidywanych do realizacji ze środków Programu Regionalnego.

Do końca roku przewiduje się otwarcie sześćdziesięciu naborów w trybie konkursowym oraz sześciu naborów w trybie pozakonkursowym.

Harmonogram ma charakter indykatywny, czyli zawiera orientacyjne terminy oraz kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. Zawiera również kompleksową informację o naborach prowadzonych przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WSL – czyli ogłaszane zarówno przez województwo śląskie (wydziały Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), jak i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy oraz poszczególne podmioty odpowiedzialne za Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne w naszym województwie.

Na wszystkie nabory projektów zaplanowane w tym roku harmonogram przewiduje zaangażowanie ponad 4 mld zł ze środków europejskich. Kwota ta stanowi orientacyjną wartość w złotówkach i odnosi się do poziomu alokacji dostępnej w ramach Programu, która jest ustanowiona w walucie euro. Na potrzeby harmonogramu do przeliczenia orientacyjnych kwot przewidywanych na poszczególne nabory posłużono się przelicznikiem kursu Euro/PLN 1€=4 zł.

Alokacja, jaka będzie obowiązywała na dzień ogłoszenia naboru, może podlegać modyfikacjom w stosunku do zakładanej w harmonogramie ze względu na konieczność jej ponownego przeliczenia zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego aktualnym na dzień ogłoszenia naboru.

Obecnie ogłoszono już nabory projektów w obszarach:

  • • Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
  • • Włączenie społeczne
  • • Regionalny rynek pracy
  • • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (ZIT)
  • • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (RIT Zachodni)
  • • Infrastruktura wychowania przedszkolnego (ZIT)
  • • Infrastruktura wychowania przedszkolnego (RIT Zachodni)
  • • Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Szczegóły ogłoszeń 

Istotnej zmianie uległ termin naboru projektów z obszaru innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pierwotnie przewidywany jeszcze w drugim kwartale br., obecnie termin rozpoczęcia naboru projektów to początek listopada br. Jednak nadal termin ten uzależniony jest od wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

 

Załącznik:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 na 2015 rok

 

Źródło: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=7779