woj. podkarpackie – Harmonogram konkursów na rok 2015

W dniu 10 marca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na to, że obecnie trwają prace nad opracowaniem Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, punktem odniesienia dla planowanych konkursów są typy projektów w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych RPO WP 2014-2020.

Z uwagi na powyższe zakłada się, iż dokument ten będzie podlegał uszczegółowieniu i aktualizacjom.

 

Załącznik:

Harmonogram naborów wniosków dla RPO WP na lata 2014-2020 w roku 2015 

 

Źródło: http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/281-wstepny-harmonogarm-naborow-wnioskow-w-roku-2015