Fundusze Europejskie 2014-2020 – informacje ogólne
W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Obecnie trwają negocjacje krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Ile funduszy na politykę spójności?

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.
Na tę kwotę składają się:

  • ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży,
  • ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
  • ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,
  • ok. 287 mln z zarządzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną,
  • ok 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.
  • Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Krajowe programy operacyjne

Polska aktualnie negocjuje z Komisją Europejską kształt krajowych programów operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności. Rada Ministrów przyjęła je 8 stycznia 2014 r.

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Krajowe programy operacyjne obecnie są w trakcie negocjacji z Komisją Europejską.

Aktualnie trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące kształtu programów regionalnych. Przygotowywały je samorządy województw. Po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostały one przesłane w kwietniu do Komisji Europejskiej.

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwu funduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

Informacje kontaktowe

Zainteresowane przedsiębiorstwa proszone są o wypełnienie ankiety weryfikacyjnej (ankieta BWC 2015) i przesłanie jej na adres:

biuro@bwcdotacje.eu

biuro@bwc.org.pl

Podział środków unijnych na programy krajowe

Program Infrastruktura i Środowisko 27,41 mld euro
Program Inteligentny Rozwój 8,61 mld euro
Program Polska Cyfrowa 2,17 mld euro
Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro
Program Polska Wschodnia 2 mld euro
Regionalne programy operacyjne 700,12 mln euro

Podział środków unijnych na programy regionalne

Województwo

Całkowita alokacja na RPO
ceny bieżące, EURO

Dolnośląskie 2 252 546 589
Kujawsko-Pomorskie 1 903 540 287
Lubelskie 2 230 958 174
Lubuskie 906 929 693
Łódzkie 2 256 049 115
Małopolskie 2 878 215 972
Opolskie 944 967 792
Podkarpackie 2 114 243 760
Podlaskie 1 213 595 877
Pomorskie 1 864 811 698
Śląskie 3 476 937 134
Świętokrzyskie 1 364 543 593
Warmińsko-Mazurskie 1 728 272 095
Wielkopolskie 2 450 206 417
Zachodniopomorskie 1 601 239 216
Razem 15 29 187 057 412
Mazowieckie 2 089 840 138
Razem 16 31 276 897 550