Kredyt na innowacje technologiczne – Ogłoszenie konkursu!

Kredyt na innowacje technologiczne – Ogłoszenie konkursu!

Posted by bwc in Konkursy krajowe, News 18 sty 2017

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, iż Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jako Instytucja Pośrednicząca dla  oddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 tj.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 tj.), zwanej dalej „ustawą” 

ogłosiła kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach

Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 20 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r. 

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:  400 000 000,00 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w tym:

  1. 1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych);
  2. 2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro .

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pozostałe informacje na temat konkursu, jak również wszelkie informacje na temat możliwości współpracy uzyskają Państwo poprzez kontakt z naszą firmą!

 

mail: biuro@bwcdotacje.eu lub biuro@bwc.org.pl
kontakt telefoniczny: 22 400 52 88 / 22 400 28 06 / 537 985 222

 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół BWC

 

Źródło: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Sorry, the comment form is closed at this time.