woj. warmińsko-mazurskie – Harmonogram konkursów na rok 2015

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął wstępny harmonogram naborów wniosków na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pierwszych konkursów możemy się spodziewać w trzecim kwartale tego roku.

Najpierw zostaną uruchomione środki na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pieniądze te mają pomóc między innymi w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych, co będzie prowadzić do wzrostu zatrudnienia. Projekty mają obejmować także pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem zgodnie z ich indywidualnymi ścieżkami rozwoju.

Kolejny, czwarty kwartał to uruchomienie dotacji na wsparcie pieczy zastępczej, specjalistyczne poradnictwo rodzinne i asystentów rodziny. Usługi te mają wyeliminować dysfunkcje osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Planowany jest także konkurs, w którym zostaną rozdysponowane środki na rozwój samozatrudnienia, czyli na wsparcie finansowe osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do końca roku zaplanowano też konkursy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, a także podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez rozwój systemów i doposażenie służb ratowniczych.

Listopad i grudzień to czas konkursów, które mają rozwinąć cyfryzację administracji i służby zdrowia. Dostępne będą też dotacje na rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz tworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

Do podziału z RPO WiM 2014-2020 jest ponad 1 miliard 700 milionów euro.

 

Zapoznaj się z harmonogramem naborów wniosków.

Źródło: http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/artykul/46/znamy-harmonogram-konkursow